Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Allround vakman gww

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Allround vakman gww inhoudt en wat je als profesional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Grond- weg- en waterboud - MBO 3), hierbij kijken we met name naar de beroepsspecifieke onderdelen in het kwalificatie dossier. 
 

Allround vakman gww (MBO 3) 

De beroepsprofessional hoort bij een grotere groep van functies die we omschrijven als gww-ers, grond- weg- en waterbouwers. Tot deze groep behoren Asfaltafwerker, Balkman, Opperman bestratingen, Straatmaker, Vakman gww, Allround Vakman gww, Waterbouwer en de Allround Waterbouwer. Iedere functie heeft eigen kenmerken en eigenschappen. We zullen i.e.i. een algemene omschreving geven en hierbij aangeven welke kenmerken voor de Stratenmaker van toepassing zijn. 

De gww-ers verrichten werkzaamheden in de sector grond-, water- en wegenbouw, een onderdeel van de bedrijfstak bouw-infra. De gww-ers zijn werkzaam voor kleine, middelgrote of grote bedrijven of als zzp-er. De werkzaamheden worden voornamelijk buiten uitgevoerd waardoor deze afhankelijk zijn van weersomstandigheden. De gww-ers werken in de publieke ruimte en hebben te maken met omwonenden, voorbijgangers en/of verkeer. Door de verschillende werkomgevingen, materialen en gereedschappen en machines is geen werk hetzelfde. De locaties waar wordt gewerkt zijn steeds verschillend en vaak lastig te bereiken waardoor de gww-ers veelal lang onderweg kunnen zijn. De gww-ers werken in een veranderlijke omgeving, waar veiligheid een belangrijke rol speelt. 

Werkzaamheden Allround vakman gww (MBO 3)

 • Basis gww-werk uitvoeren 
 • Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze 
 • Richt werkterrein in en onderhoudt het 
 • Maatvoeren 
 • Verricht voorbereidende werkzaamheden 
 • Verhardingen aanbrengen 
 • Werkterrein in afgesproken staat brengen
 • GWW-werk uitvoeren 
 • Bemaling toepassen en onderhouden 
 • Wegfundering aanbrengen 
 • Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden 
 • Bermen aanleggen 
 • Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen/straten/aanbrengen/repareren 
 • Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen 
 • Grondkering plaatsen 
 • Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's 
 • Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's 
 • Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften 
 • Bewaakt de voortgang 
 • Rapporteert aan leidinggevende
   

Functieprofiel

Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat de gww-er een professionele beroepshouding heeft die gekenmerkt wordt door een grote mate van praktisch, geconcentreerd en zelfstandig werken en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. De gww-er is klantvriendelijk, kan goed communiceren en is teamverband werken en is kwaliteits- en kostenbewust. Verder is de gww-er bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar. De gww-er is zich bewust van de risico's die het niet naleven van deze regels met zich meebrengt. Beschikt de gww-er niet over deze professionele beroepshouding dan kan dit grote gevolgen hebben waardoor ernstige ongevallen en grote schade aan materiaal, materieel, omgeving en milieu kan ontstaan.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van de uitvoering van algemene infra-werkzaamheden 
 • bezit basiskennis van Arbowet en regelgeving, risico, ongeval en preventie 
 • bezit basiskennis van toegepaste wapening 
 • bezit basiskennis van CROW 96a, 96b 
 • bezit basiskennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de gww-branche 
 • bezit basiskennis van materialen, gereedschappen, machines en (klein) materieel 
 • bezit kennis van risico’s bij hijsen, heffen, tillen en dragen 
 • bezit kennis van veilig werken langs de weg, verkeersmaatregelen, het onderhouden en verwijderen ervan
 • kan afvalcontainers tegen oneigenlijk gebruik afschermen 
 • kan bij hijswerkzaamheden assisteren 
 • kan klein materieel bedienen 
 • kan klein materieel, hand- en meetgereedschappen onderhouden (dagelijks) 
 • kan materialen en producten opslaan 
 • kan met agressie omgaan 
 • kan met onveilige situaties omgaan (beoordelen en maatregelen nemen) 
 • kan persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) gebruiken en onderhouden 
 • kan schoonmaak- en opruimwerkzaamheden uitvoeren 
 • kan tekeningen en werkplannen lezen 
 • kan voorzieningen treffen voor het tijdelijk opslaan van materialen en producten (bouw-/werkterrein) 
 • kan werkterrein afschermen 
 • kan wettelijke regels, voorschriften, bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu 
   

Voor Allround vakman gww geldt aanvullend:

 • bezit kennis van Arbowet en regelgeving, risico, ongeval en preventie 
 • bezit kennis van toegepaste wapening 
 • bezit kennis van aan-, afvoer en verwerken materialen (gww) 
 • bezit kennis van CROW 96a, 96b 
 • bezit kennis van de ondergrondse infrastructuur 
 • bezit kennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de gww-branche 
 • bezit kennis van de grondroerdersregeling (WION) 
 • bezit kennis van de grondsoorten en - eigenschappen (gww) 
 • bezit kennis van het (her)plaatsen van begroeiing 
 • bezit kennis van het werken met schadelijke stoffen en elektriciteit 
 • bezit kennis van materialen, gereedschappen, machines en (klein) materieel 
 • kan (complexe) beheertekening lezen 
 • kan assisteren bij het hijsen 
 • kan begroeiing verwijderen en aanbrengen 
 • kan bestratingen aftrillen
 • kan grond/zand verdichten 
 • kan hulpwegen aanleggen en in stand houden 
 • kan klein materieel bedienen 
 • kan non-verbaal (met duidelijke gebaren) communiceren
 • kan de plaats van verkeersafzettingen uitzetten

 

Bron: Kwalificatiedossier beroepsonderwijs bedrijfsleven, Crebonummer 25096 (01-08-2015)
Bron: YouTube Jos Uitdenboogaart

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017