Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Monteur middenspanningsdistributie

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Monteur middenspanningsdistributie inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Infratechniek - MBO 2). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Monteur middenspanningsdistributie (MBO 2)

De monteur in de infratechniek verricht zijn werkzaamheden in de sectoren energie-, water- of datadistributie. Hij is veelal werkzaam voor aannemings-, installatie- of netwerkbedrijven. De werkzaamheden worden vaak buiten uitgevoerd waardoor hij ook afhankelijk is van weersomstandigheden. Hij werkt vaak in de publieke ruimte en heeft te maken met omwonenden, voorbijgangers en/of verkeer. Ook komt hij bij klanten in de privéruimte. De locaties waar wordt gewerkt zijn steeds verschillend, soms lastig te bereiken, waardoor hij vaak moeten reizen. Hij werkt in een veranderlijke omgeving, waar veiligheid een belangrijke rol speelt.
 

Werkzaamheden Monteur middenspanningsdistributie (MBO 2)

 • Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten 
 • Voorbereiden van de werkzaamheden en inrichten van de werklocatie 
 • Graven van sleuven en putten 
 • Aanleggen en monteren van distributienetten 
 • Gebruiksklaar maken van het aangelegde en gemonteerde distributienet 
 • Afronden en administreren aanleg- en montagewerkzaamheden 
 • Verrichten van werkzaamheden aan middenspanningsdistributienetten 
 • Voorbereiden van werkzaamheden in middenspanningsdistributienetten 
 • Monteren van installaties en componenten 
 • Administreren en afsluiten van werkzaamheden 
 • Onderhouden en repareren van middenspanningsdistributienetten 
 • Voorbereiden van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
 • Onderhouden, vervangen en repareren van onderdelen in middenspanningsdistributienetten
 • Administreren en afronden van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
   

Functieprofiel

Voor een optimale taakuitvoering is het noodzakelijk dat de monteur in de infratechniek een professionele beroepshouding heeft die gekenmerkt wordt door een grote mate van praktisch, geconcentreerd en zelfstandig werken, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en de behoefte zich verder te ontwikkelen. Hij is klantvriendelijk, representatief en respectvol, kan goed communiceren, in teamverband werken en is kwaliteits- en kostenbewust. Verder is hij bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar. Hij is zich bewust van de risico’s die het niet naleven van deze regelgeving met zich meebrengt.

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • bezit basiskennis van de gebruikelijke vaktermen binnen de infrabranche 
 • bezit basiskennis van onderdelen/componenten die men kan aantreffen in de infratechniek 
 • bezit basiskennis van veilig werken langs de weg, zoals verkeersafzettingen 
 • bezit basiskennis van wettelijke regels en bedrijfsprocedures met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu 
 • bezit kennis van afvalscheiding 
 • bezit kennis van de risico's bij hijsen, heffen, tillen en dragen 
 • bezit kennis van uiterlijke kenmerken van overige ondergrondse infrastructuren die men kan aantreffen
 • kan de richtlijnen voor opslag van te verwerken materiaal toepassen 
 • kan asbesthoudend materiaal herkennen en melden 
 • kan beheerkaarten lezen 
 • kan beroepsgerelateerde veiligheidsvoorschriften toepassen 
 • kan bij machinaal graafwerk met handgebaren communiceren 
 • kan bodemverontreinigingen herkennen en melden aan leidinggevende 
 • kan de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) toepassen 
 • kan de werklocatie drooghouden 
 • kan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) toepassen 
 • kan digitale registratie en meetmiddelen toepassen 
 • kan escalatieprocedures toepassen 
 • kan gaten boren voor de doorvoer van kabels en huisaansluitingen
 • kan gereedschappen en kleine machines onderhouden zoals het dagelijks klein onderhoud 
 • kan gereedschappen, materialen en middelen voor graafwerkzaamheden gebruiken en onderhouden
 • kan kwaliteitsnormen toepassen 
 • kan onveilige situaties inschatten 
 • kan persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen gebruiken, onderhouden en controleren
 • kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu

   

Voor Monteur middenspanningsdistributie geldt aanvullend:

 • bezit basiskennis van de functie en werking van standaard componenten die toegepast worden in middenspanningsnetten 
 • bezit basiskennis van de opbouw en werking van de ondergrondse infrastructuur middenspanning
 • bezit basiskennis van elektriciteitsdistributie, van opwekking tot levering bij de klant 
 • bezit basiskennis van relevante voorschriften uit de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties branche hoogspanning (BEI BHS, incl. MS) en bijbehorende veilig werkinstructies 
 • kan middenspanningstechnische tekeningen en schema's lezen 
 • kan richtlijnen toepassen voor de verwerking van standaard en nietstandaard kabels en componenten in middenspanningsdistributienette n 
 • kan verbindingstechnieken toepassen in middenspanningsnetten

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23114 (01-08-2015)
Bron: YouTube Watt? Werken in de energie

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017