Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Milieu-onderzoeker

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Milieu-onderzoeker inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Milieu-onderzoek en -inspectie - MBO 4). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier
 

Milieu-onderzoeker (MBO 4)

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt bij gemeente, provincie of regionale uitvoeringsdienst (RUD/Omgevingsdienst), bij water- en heemraadschap, ingenieurs- en adviesbureau, bij een aannemer die onderzoek en sanering uitvoert of bij een productiebedrijf. Het werk kan in een kantooromgeving plaatsvinden en op locatie bij een bedrijf of in het buitengebied en heeft betrekking op verschillende werkvelden; die van milieu, bouw en leefomgeving met onderzoeksgebieden als ruimtelijke ordening, bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, biodiversiteit, flora en fauna. De context van beide profielen is wezenlijk verschillend. Beide functionarissen zitten als het ware aan dezelfde tafel maar wel ieder aan een kant, namens een andere opdrachtgever. In het werkveld wordt voor de milieu-onderzoeker ook de naam milieufunctionaris gebruikt; voor de milieuinspecteur gebruikt men ook de naam handhaver/toezichthouder.
 

Werkzaamheden Milieu-onderzoeker (MBO 4)

 • Uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren resultaten 
 • Voert veldmetingen en waarnemingen uit en/of neemt monsters 
 • Onderhoudt werkplek en/of apparatuur 
 • Interpreteert en rapporteert resultaten van metingen, waarnemingen en kaartgegevens 
 • Uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving 
 • Geeft informatie en voorlichting over beschikkingen en meldingen en rapporteert over de voortgang
 • Bereidt aanvragen voor (eenvoudige) beschikking voor 
 • Handelt meldingen af 
 • Onderzoekt problemen / klachten en handelt ze af
 • Ondersteunen zorgsystemen leefomgeving 
 • Geeft informatie over zorgsystemen 
 • Voert scans en nulinventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem 
 • Stelt eenvoudig verbeterplan op en voert het uit 
 • Uitvoeren aanvullend onderzoek 
 • Bereidt onderzoek voor op basis van protocol 
 • Instrueert medewerkers over monstername en metingen 
 • Geeft advies over en/of werkt mee aan verbeteren kwaliteit leefomgeving 

Functieprofiel

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zorgvuldig, nauwgezet en met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Belangrijke houdingsaspecten zijn: deskundig, klantvriendelijk, overtuigend en standvastig, planmatig werken, relatiegericht, integer, samenwerkingsgericht, verantwoordelijk en besluitvaardig. De beginnend beroepsbeoefenaar kent de grenzen van wet en regelgeving en kan daar onder geen beding over heen gaan. Hierbij is een vriendelijke maar besliste houding nodig. De beginnend beroepsbeoefenaar roept tijdig hulp in van collega en/of leidinggevende in situaties waar de eigen kennis (nog) te kort schiet. Milieuzorg en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtsgebieden van de beroepsbeoefenaar.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft gespecialiseerde kennis van leefomgevingscomponenten flora, fauna, water, lucht, bodem, geluid, afval 
 • heeft gespecialiseerde van kennis bouw- en bedrijfsprocessen in relatie tot beroepstaken 
 • heeft gespecialiseerde kennis van voor beroepsuitoefening noodzakelijke kennis van ruimtelijke ordening, milieu en natuur 
 • heeft gespecialiseerde kennis van typen vervuiling, oorzaken, omgevingsrisico’s 
 • heeft gespecialiseerde kennis van (brand)veiligheid en veiligheidsrisico’s
 • heeft gespecialiseerde kennis van chronologie van onderzoeken, onderzoeksmethoden en –technieken binnen het werkveld 
 • heeft gespecialiseerde kennis van materialen, instrumenten, middelen t.b.v. onderzoek 
 • heeft gespecialiseerde kennis van milieuzorgsystemen en duurzame ontwikkeling 
 • heeft gespecialiseerde kennis van beginselen van ecologie (in relatie tot beroep) 
 • heeft gespecialiseerde kennis van voor het beroep noodzakelijke technische methoden en technieken 
 • heeft kennis van VCA 1 
 • kan plattegronden lezen/interpreteren 
 • kan projectmatig werken 
 • kan geografische kaartinformatie interpreteren 
 • kan persoonlijke veiligheidsmaatregelen toepassen 
 • kan GPS/GIS toepassen
   

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 
Bron: YouTube Unie van Waterschappen 

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017