Komindebouw.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Beveiliger

 

Functieomschrijving

In deze omschrijving wordt aangegeven wat het beroep Beveiliger inhoudt en wat je als professional moet kennen en kunnen aan het einde van de MBO opleiding (Particuliere beveiliging - MBO 2). We willen ons hierbij met name richten op de beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken en werkprocessen) e.e.a. gebasseerd op het kwalificatie dossier. 
 

Beveiliger (MBO 2)

Meestal werken beveiligers bij een particuliere beveiligingsorganisatie die hen uitplaatsen bij opdrachtgevers. Dit vraagt de vaardigheid om te kunnen schakelen. Overal zijn andere instructies, de culturen verschillen, de organisaties zitten anders in elkaar en de primaire processen verschillen. Ongeveer 10% van de beveiligers werkt bij de eigen beveiligingsdienst van een onderneming, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis. De branche onderscheidt verschillende sectoren, zoals objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging, detentietoezicht, geld- en waardetransport en particuliere alarmcentrales. Ook worden beveiligers steeds meer ingezet in het publieke domein. Beveiligers werken weliswaar in een team, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Vaak zien collega's elkaar alleen bij dienstoverdracht. Het werk wordt zowel overdag als 's avonds en 's nachts uitgevoerd. De particuliere beveiliging kent een wettelijke en zelfregulerende basis in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de Wpbr. Dit betekent o.a. dat personen die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren gescreend worden op antecedenten. Verder geldt dat personen die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren moeten beschikken over het SVPB/ECABO-diploma Beveiliger. Het coördineren van beveiligingswerkzaamheden wordt beschouwd als het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden. De particuliere beveiliging heeft een eigen CAO waarin voor een aantal functies het SVPB/ECABO-diploma Coördinator beveiliging wordt geëist. (zie Verantwoording, Arbeidsmarktinformatie).
 

Werkzaamheden Beveiliger (MBO 2)

 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen 
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit 
 • Voert surveillances en controles uit 
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag 
 • Houdt verdachten aan 
 • Treedt op bij incidenten 
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Biedt service en hulp 
 • Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit 

Functieprofiel

Beveiliging is geen doel op zich. Beveiliging heeft als doel de belangen van organisaties te beschermen opdat zij ongehinderd hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. Beveiligers en coördinatoren beveiliging moeten zich bewust zijn van de ondersteunende rol die ze hebben ten aanzien van het primaire proces van een organisatie. Dit vereist een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding, een interesse in wat er in een organisatie gebeurt en een oog voor de risico’s en dreigingen waaraan een organisatie is blootgesteld. Beveiligingsmedewerkers zijn er om de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn. Beveiligingsmedewerkers moeten durven optreden, zonder te grote risico's te nemen. Ze dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie van ze verwacht. Beveiligers moeten representatief zijn, het uniform draagt daaraan bij. Verder is het heel belangrijk dat beveiligingsmedewerkers bereid zijn samen te werken, zowel binnen het team als met personeel van andere afdelingen. Beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig.
 

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft basiskennis van de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen benodigd voor het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden 
 • heeft basiskennis van de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen m.b.t. werknemers en Arbo 
 • heeft basiskennis van de verschillende soorten beveiligingsmaatregelen en hulpmiddelen 
 • heeft basiskennis van de verschillende veiligheidsorganisaties en -beroepen in Nederland en van de veiligheidsketen 
 • heeft basiskennis van de verschillende vormen van beveiligen en de technische en administratieve hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt 
 • heeft basiskennis van diverse legitimatiebewijzen en identiteitsbewijzen en de toepassingen daarvan 
 • heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. brand, risico’s bij brand en mogelijke maatregelen 
 • heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. beveiligen en van beveiligingsprocedures 
 • heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. communicatieproces, veilige communicatie en etherdiscipline 
 • heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. de inrichting van organisaties 
 • heeft basiskennis van het begrippenkader rondom dienstverlening 
 • heeft basiskennis van het doel en de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • heeft kennis van begrippen en regels m.b.t. vertrouwelijkheid en ethiek 
 • heeft kennis van de vormen van beveiliging en de hulpmiddelen die daarbij gebruikt worden 
 • heeft kennis van het belang van samenwerking in een team, informatieoverdracht, loyaliteit, gezamenlijk belang 
 • heeft kennis van veelvoorkomende risico’s waartegen gebouwen en goederen beveiligd worden in relatie tot de aard van de te beveiligen organisatie 
 • kan op privaatrechtelijke gronden fouilleren en visiteren 
 • kan bejegeningswijze en gesprekstechniek gebruiken die past bij de situatie 
 • kan een signalement opstellen en personen herkennen a.d.h.v. signalement 
 • kan het NAVO spelalfabet toepassen bij het doorgeven van informatie 
 • kan etherdiscipline toepassen 
 • kan rapporteren middels dagrapport/dienstrapport, specifiek rapport, logboek en kan formulieren invullen 
 • kan risico’s inschatten bij het waarnemen van afwijkende situaties 
 • kan risico’s inschatten en gebreken aan beveiligingsmaatregelen herkennen 
 • kan security awareness toepassen en kan veilig werken 
 • kan toegangssystemen en camera-systemen gebruiken 
 • kan uitleg geven over veiligheidsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

 

 

 

Bron: Kwalificatiedossier MBO, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, crebo 23161 (01-08-2015)
Bron: YouTube ROC MN

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)

Brochure Komindebouw.nl

  Voorkant 2017