Algemene Voorwaarden

e-vandermade bv / KOM IN DE BOUW

 

1. Begrippen

Algemene Voorwaarden
Onderhavige algemene voorwaarden van e-vandermade bv, ongeacht de vorm waarin deze voorwaarden kenbaar worden gemaakt.

Overeenkomst
De afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan e-vandermade bv dienst(en) aan opdrachtgever / gebruiker ter beschikking stelt en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Dienst(en)
De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen e-vandermade bv en opdrachtgever / gebruiker gesloten overeenkomst.

Opdrachtgever
Iedere (rechts)persoon, die met e-vandermade bv een schriftelijke of digitale overeenkomst heeft gesloten.

Gebruiker
Iedere gebruiker, die gebruik maakt van de dienst(en) en/of de portal(s) van e-vandermade bv.

e-vandermade bv
e-vandermade bv is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Noorderplassenweg 88, 1316 VT te Almere.

Sites
De (internet) portal(s) van e-vandermade bv bieden diensten aan op gebied van arbeidsmarkt, scholing, voorlichting, informatie, nieuws en meer in de breedste zin van het woord.
 

2. Algemeen

2. 1 De algemene voorwaarden van e-vandermade bv zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij e-vandermade bv goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert. Indien deze algemene voorwaarden van e-vandermade bv op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen e-vandermade bv en opdrachtgever overeengekomen opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende opdrachtbevestiging. 

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. e-vandermade bv en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 e-vandermade bv realiseert en/of beheert portal(s) die als doel hebben het verstrekken van informatie over mogelijkheden in een sector, regio of doelgroep in de breedste zin van het woord. e-vandermade bv is nooit een partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen gebruikers van de portal(s) op welke manier dan ook. 

2.6 Indien het noodzakelijk is voor het systeem van e-vandermade bv om onderhoud uit te voeren is e-vandermade bv gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is. Bij onderhoudswerkzaamheden heeft opdrachtgever / gebruiker geen recht op schadevergoeding van e-vandermade bv.

2.7 Opdrachtgever vrijwaart e-vandermade bv volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met door hem geplaatste informatie, content, vacatures, stages, leerwerkplekken, projecten, bedrijfsinformatie en/of opleidingsinformatie op de site(s), waaronder mede wordt verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie, content, vacatures, stages, leerwerkplekken en/of projecten en/of bedrijfsinformatie en/of opleidingsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

2.8 e-vandermade bv heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan opdrachtgever / gebruiker. Indien opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.
 

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van e-vandermade bv zijn vrijblijvend, tenzij door e-vandermade bv schriftelijk anders is aangegeven middels een termijn. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst(en) waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan e-vandermade bv verstrekte gegevens waarop e-vandermade bv zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van e-vandermade bv dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor e-vandermade bv niet bindend, behoudens indien door e-vandermade bv uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of digitale aanmelding door opdrachtgever en de schriftelijke of digitale bevestiging daarvan door e-vandermade bv. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke of digitale bevestiging van e-vandermade bv en bij gebreke daarvan door de factuur. Opdrachtgever wordt geacht binnen vijf (5) werkdagen te reageren na ontvangst van de digitale / elektronische bevestiging van de overeenkomst door e-vandermade bv wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de overeenkomst of wanneer de aanmelding door opdrachtgever in het geheel niet is verstuurd.

3.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal een door opdrachtgever gewenste wijziging in de overeenkomst uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen kunnen plaatsvinden, maar alleen na uitdrukkelijke schriftelijke of digitale toestemming van e-vandermade bv.
 

4. Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.2 Alle door e-vandermade bv afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij e-vandermade bv schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door e-vandermade bv afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door opdrachtgever aan e-vandermade bv kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door e-vandermade bv te verrichten prestaties. 

4.3 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

4.4 Ter zake de door e-vandermade bv verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van e-vandermade bv volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

4.5 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop e-vandermade bv de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen een door e-vandermade bv te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 
 

5. Levering van diensten door e-vandermade bv

5.1 e-vandermade bv realiseert en biedt informatie portal(s) en een dienstenpakket gericht onder andere op scholing en arbeidsbemiddeling ten behoeve van diverse sectoren, regio’s en/of doelgroepen. Opdrachtgever(s) kunnen gebruik maken van het dienstenpakket en van de diensten via betreffende portals (I) standaard pakket voor plaatsen vacatures (II) prominent pakket voor plaatsen vacatures (III) service pakket door e-vandermade bv plaatsen vacatures (V) andere diensten passend bij de portal. Alle diensten hebben een eigen looptijd. 

5.2 Opdrachtgevers kunnen o.a. gebruik maken van het dienstenpakket van betreffende portal(s), zoals beschreven bij 5.1 danwel in de overeenkomst staat die gericht is op werving- en selectieactiviteiten ten behoeve van de interne organisatie van opdrachtgever zelf. e-vandermade bv geeft uitdrukkelijk geen toestemming om dit recht over te dragen en/ of te (sub)licentieren aan derden.

5.3 Opdrachtgever garandeert dat haar werknemers de toegang tot de diensten van e-vandermade bv uitsluitend ten behoeve van de werving- en selectieactiviteiten van de (interne) organisatie van opdrachtgever zullen gebruiken.

5.4 e-vandermade bv is gerechtigd om bij misbruik - in de breedste zin van het woord - van de inlogcode en de diensten van e-vandermade bv door opdrachtgever een schadevergoeding bij opdrachtgever in rekening te brengen van € 10.000 (tienduizend euro) per incident.

5.5 Opdrachtgever ontvangt geen restitutie bij het tussentijds beëindigen van een overeenkomst bedoelt en omschreven in 5.1. Opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst bedoelt en omschreven in 5.1 uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk, dan wel per fax of email te beëindigen.

5.6 Alle logo’s, afbeeldingen, specificaties van de dienst(en) op de site(s), op het drukwerk, in advertenties en dergelijke worden zo correct mogelijk gepresenteerd. e-vandermade bv kan echter niet instaan voor 100% nauwkeurigheid van deze opgaven en de exacte (kleur) juistheid garanderen. Het blijft een weergave bij benadering. Om de dienstverlening te verbeteren of om te voldoen aan wettelijke voorschriften is e-vandermade bv te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren dienst(en) aan te brengen.

5.7 Op de site(s) staan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. e-vandermade bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud/juistheid van de websites van derden. De site(s) bevatten tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. e-vandermade bv staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van e-vandermade bv of derden.

5.8 In alle gevallen waarin de overeenkomst met opdrachtgever eindigt, blijven onderhavige algemene voorwaarden tussen de partijen van toepassing. Dit geldt ook wanneer dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

5.9 Opdrachtgevers van e-vandermade bv krijgen bij de omschreven diensten van 5.1 de mogelijkheid om te gaan beschikken over persoonsgegevens. Opdrachtgever onderstreept dat ze de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht neemt.

5.10 Opdrachtgever zal nimmer gebruik maken van de diensten van e-vandermade bv of diensten van derden die haar diensten aanbieden op e-vandermade bv met als direct doel deze te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van e-vandermade bv, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie die geen betrekking heeft op opdrachtgever, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door opdrachtgever geplaatste vacatures, stages, leerwerkplekken en/of projecten; het plaatsen van een vacature, stage, leerwerkplek en/of project voor een ander doel dan het werven van personeel voor die vacature, stage, leerwerkplek of dat project; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van e-vandermade bv, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de site, het zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van e-vandermade bv of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die opdrachtgever op grond van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst heeft, aan derden.

5.11 Onverlet het overige in dit artikel 5.10 bepaalde, zal opdrachtgever / gebruiker zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de diensten, de site(s) en de gegevens waartoe door middel van de diensten of de site(s) toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt onder meer verstaan (a) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan gebruikers van e-vandermade bv ('spammen'); (b) het benaderen van gebruikers voor andere (commerciële) doeleinden dan waartoe opdrachtgever / gebruiker zich bij e-vandermade bv heeft aangemeld, daaronder ook begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingdiensten zonder dat van een concreet aanbod van een vacature, stage, leerwerkplek of projecten sprake is; en (c) het langs geautoriseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van e-vandermade bv ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien e-vandermade bv een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik van de site en in het bijzonder de e-vandermade bv-database door opdrachtgever, dan is opdrachtgever e-vandermade bv zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis en is e-vandermade bv gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.12 e-vandermade bv behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor om bedrijfspresentaties, vacatures, stages, leerwerkplekken, projecten bij opdrachtgever s, profielen van kandidaten en/of ZZP-ers en/of andere vormen van "exposure" op de site door opdrachtgever / gebruiker te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de site indien naar het oordeel van e-vandermade bv een dergelijke plaatsing in strijd is met de algemene voorwaarden van e-vandermade bv en/of in strijd is met enige overeenkomst tussen e-vandermade bv en opdrachtgever /gebruiker, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van e-vandermade bv, als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt of onrechtmatig is jegens een derde. e-vandermade bv zal indien mogelijk opdrachtgever / gebruiker op de hoogte stellen van de verwijdering met het verzoek het verwijderde zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur aan te passen.  

5.13 Wanneer via de site(s) van e-vandermade bv bij een geplaatste vacature, stage, leerwerkplek en/of project wordt gereageerd door een kandidaat en/of ZZP’er en er ontstaat een relatie tussen partijen kan e-vandermade bv nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade in welke vorm dan ook maar waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van partijen of wanneer de via de vacature, stage, leerwerkplek en/of project geplaatst op het portal van e-vandermade bv betrokken kandidaat en/of ZZP-er(s) of derden niet naar tevredenheid functioneren.
 

6. Vertrouwelijkheid en overname personeel

Opdrachtgever en e-vandermade bv dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 

7. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

7.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door e-vandermade bv verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens e-vandermade bv voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart e-vandermade bv tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 

7.2 Indien e-vandermade bv op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. e-vandermade bv staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is e-vandermade bv gerechtigd opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. e-vandermade bv is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. e-vandermade bv is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van e-vandermade bv.
 

8. Eigendom 

8.1 e-vandermade bv biedt haar opdrachtgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van een modern up-to-date modulair systeem van technieken voor web-portalen. e-vandermade bv is en blijft te allen tijden eigenaar over de gehele techniek (intellectueel en industrieel eigendom) tenzij anders overeengekomen. In geval koop techniek blijven alle aan opdrachtgever geleverde zaken eigendom van e-vandermade bv totdat alle bedragen die opdrachtgever aan e-vandermade bv op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan e-vandermade bv zijn voldaan. 

8.2 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site(s), waaronder ook begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij e-vandermade bv of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgever / opleidingsinstituut / gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een project en/of bedrijfsinformatie.

8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van e-vandermade bv, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het opdrachtgever niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van e-vandermade bv, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die opdrachtgever van (een gedeelte van) de site maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

8.4 Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste projecten en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

8.5 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. 
 

9. Risico

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever (gebruik van product of dienst) of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van e-vandermade bv of hulppersonen van e-vandermade bv zijn, draagt e-vandermade bv het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

9.2 De communicatie tussen alle betrokken partijen van e-vandermade bv onderling vindt plaats met behulp van elektronische middelen zoals email en andere vormen van dataverkeer. Alle betrokken partijen zijn voorzien van een standaard virusprotectie pakket. e-vandermade bv kan door geen van de gebruikende partijen van de diensten van e-vandermade bv aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

9.3 Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.
 

10. Rechten van intellectuele eigendom 

10.1 Indien e-vandermade bv bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van e-vandermade bv niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van e-vandermade bv aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij e-vandermade bv, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

10.3 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het e-vandermade bv toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 

10.4 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan e-vandermade bv van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart e-vandermade bv tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 

11. Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door e-vandermade bv mogelijk te maken zal opdrachtgever e-vandermade bv steeds tijdig alle door e-vandermade bv nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

11.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door e-vandermade bv te verlenen diensten. Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

11.3 Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst door e-vandermade bv nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van e-vandermade bv stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft e-vandermade bv het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. 

11.4 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van e-vandermade bv staan. e-vandermade bv is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van e-vandermade bv.
 

12. Leveringstermijnen

Alle door e-vandermade bv genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door e-vandermade bv genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden e-vandermade bv niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. e-vandermade bv spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. e-vandermade bv is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is e-vandermade bv gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen e-vandermade bv en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 

13. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

13.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

13.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat e-vandermade bv ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die e-vandermade bv vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

13.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

13.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. e-vandermade bv is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
 

14. Aansprakelijkheid van e-vandermade bv

14.1 De totale aansprakelijkheid van e-vandermade bv wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) met aftrek van reeds geleverde en door Opdrachtgever betaalde diensten of modules. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van e-vandermade bv voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend euro).

14.2 De aansprakelijkheid van e-vandermade bv voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan e-vandermade bv voorgeschreven zaken, tijdelijke onbereikbaarheid van de site(s), tijdelijk niet beschikbaar zijn van specifieke dienst(en), materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan e-vandermade bv voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van e-vandermade bv wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

14.3 Tenzij nakoming door de e-vandermade bv blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van e-vandermade bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever e-vandermade bv onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en e-vandermade bv ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat e-vandermade bv in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan (binnen twee maanden) schriftelijk bij e-vandermade bv meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen e-vandermade bv vervalt door het enkele verloop van vier maanden na het ontstaan van de vordering.

14.5 Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door e-vandermade bv. Opdrachtgever verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van e-vandermade bv onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

4.6 Opdrachtgever vrijwaart e-vandermade bv voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door e-vandermade bv geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

14.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan e-vandermade bv zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 

15. Overmacht

15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van e-vandermade bv, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan e-vandermade bv zijn voorgeschreven, (iii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van e-vandermade bv, (iv) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan e-vandermade bv is voorgeschreven, (v) overheidsmaatregelen, (vi) elektriciteitsstoring, (vii) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (viii) oorlog, (ix) werkbezetting, (x) staking, (xi) algemene vervoersproblemen en (xii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden. 

15.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 

16. Wijziging en meerwerk

16.1 Indien e-vandermade bv op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van e-vandermade bv. e-vandermade bv is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

16.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en e-vandermade bv kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

16.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal e-vandermade bv opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
 

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. 

17.2 e-vandermade bv is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
 

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De overeenkomsten tussen e-vandermade bv en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 Geschillen welke tussen e-vandermade bv en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen e-vandermade bv en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).

18.3 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 18.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).