Privacy Statement & Cookiebeleid

Introductie

Bij KOM IN DE BOUW vinden we de privacy van onze gebruikers erg belangrijk, we gaan dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Dat deden we al en dat blijven de doen. Daarom hebben we in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verondening Gegevensbescherming (AVG) onze voorwaarden geactualiseerd. KOM IN DE BOUW stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacybeleid hebben wij uiteengezet hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de gebruikers van onze website.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen.
 

Verwerkingsverantwoordelijke

KOM IN DE BOUW is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:

KOM IN DE BOUW 
Noorderplassenweg 88, 1316 VT Almere
Kamer van Koophandel: 32130876
B.T.W.-nummer: NL818966488B01
 

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meeste recente versie van dit privacybeleid staat op www.komindebouw.nl onder het kopje privacy. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 20 september 2019.
 

Jonger dan 16?

Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen je persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid hebben gelezen.
 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij via de Website verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. KOM IN DE BOUW bewaart de persoonsgegevens zo lang je een account hebt of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal KOM IN DE BOUW altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 

KOM IN DE BOUW Contact

Wanneer je een vraag of opmerking verstuurt via het contactformulier via KOM IN DE BOUW op de website verwerken wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens waaronder je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en de beschrijving van je vraag of opmerking. Wij verwerken deze gegevens enkel ter afhandeling van jouw vraag of opmerking en om met je in contact te komen om je vraag of opmerking af te handelen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KOM IN DE BOUW, namelijk om klantenservice te kunnen bieden. Met jouw toestemming kunnen we de door jou opgegeven persoonsgegevens ook gebruiken om je een verzoek tot deelname aan een enquête toe te sturen.
 

Website KOM IN DE BOUW

Bij elk bezoek aan de website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan de website bewaren wij daarnaast:

  • jouw e-mailadres als je vragen plaatst op de website KOM IN DE BOUW; 
  • jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
  • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar de website KOM IN DE BOUW te gaan;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op de website KOM IN DE BOUW geraadpleegd hebt.


Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:

  • de inhoud van de website Komindebouw.nl te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers;
  • het gebruikersgemak van de website KOM IN DE BOUW te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
  • de diensten die door en via de website KOM IN DE BOUW worden aangeboden aan je ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
  • hulp bij registratie;
  • het aantal bezoeken op de website KOM IN DE BOUW te kunnen vaststellen.


Om de diensten van de website KOM IN DE BOUW aan je ter beschikking te stellen geef je ons toestemming om gebruik te maken van de registratie van je persoonsgegevens.

Verstrekken gegevens aan derden

Bij de registratie maakt KOM IN DE BOUW gebruik van verstrekte (persoons)gegevens. Voor de gegevens geldt dat KOM IN DE BOUW deze registreert t.b.v. onze dienstverlening zoals omschreven bij het kopje ‘Website KOM IN DE BOUW’. KOM IN DE BOUW verstrekt je persoonsgegevens met derden die je actief aan KOM IN DE BOUW verstrekt met toestemming om deze te delen met potentiële werkgevers / opleiders.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt nadat je deze zelfstandig hebt ingevoerd: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, werkervaring, social media namen en persoonlijke omschrijving.

In sommige gevallen kun je via KOM IN DE BOUW doorklikken naar websites van derden, bijvoorbeeld bij sollicitatie die direct in het systeem van de potentiële werkgever gedaan worden. KOM IN DE BOUW is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. KOM IN DE BOUW is ook niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van de vacaturewebsite. 

KOM IN DE BOUW aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de door jezelf verstrekte gegevens aan potentiële werkgevers / opleiders / derden, aan wie je je gegevens hebt verstrekt met toestemming. KOM IN DE BOUW zal je gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder je voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op de website KOM IN DE BOUW. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website KOM IN DE BOUW op de harde schijf of in het geheugen van je mobiele telefoon, computer of tablet (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website KOM IN DE BOUW worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Zowel KOM IN DE BOUW als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waarvoor gebruikt KOM IN DE BOUW cookies?

KOM IN DE BOUW maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website KOM IN DE BOUW op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen op de website KOM IN DE BOUW niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen.

Verwijdering cookies

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt.

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website KOM IN DE BOUW of dat de website KOM IN DE BOUW niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

KOM IN DE BOUW neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.
 

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen. Verzoeken kunnen worden gedaan via: info@komindebouw.nl

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

lnzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.
 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij KOM IN DE BOUW verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.

Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kan je altijd contact met ons opnemen per e-mail via info@komindebouw.nl. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.